nábytkové kovanie - 06.11 Krytka k úchytk. profilu typ J, biela P
06.11 Krytka k úchytk. profilu typ J, biela P

1,21 € bez DPH
1,45 € s DPH
nábytkové kovanie - 06.11 Krytka k úchytk. profilu typ J, čierna Ľ
06.11 Krytka k úchytk. profilu typ J, čierna Ľ

1,21 € bez DPH
1,45 € s DPH
nábytkové kovanie - 06.11 Krytka k úchytk. profilu typ J, hliník P
06.11 Krytka k úchytk. profilu typ J, hliník P

1,21 € bez DPH
1,45 € s DPH
nábytkové kovanie - 06.11 Krytka k úchytk. profilu typ J, biela Ľ
06.11 Krytka k úchytk. profilu typ J, biela Ľ

1,21 € bez DPH
1,45 € s DPH
nábytkové kovanie - 13.04 Platnička spojovacia dierovaná na 2 skrutky 50x15mm
13.04 Platnička spojovacia dierovaná na 2 skrutky 50x15mm

0,17 € bez DPH
0,20 € s DPH
nábytkové kovanie - 07.03 Výsuvný koš na prádlo (sklenené boky) do 800mm s tlmením
07.03 Výsuvný koš na prádlo (sklenené boky) do 800mm s tlmením

12,42 € bez DPH
14,90 € s DPH
nábytkové kovanie - 27.99 Drez gastro nerez GEP č.014 1000x510mm
27.99 Drez gastro nerez GEP č.014 1000x510mm

176,92 € bez DPH
212,30 € s DPH
nábytkové kovanie - 26.08 Koľajnica INDECO OC dvojradová spodná čerešňa
26.08 Koľajnica INDECO OC dvojradová spodná čerešňa

3,58 € bez DPH
4,30 € s DPH
nábytkové kovanie - 09.99 Vzdušník GEP tmavohnedý
09.99 Vzdušník GEP tmavohnedý

0,83 € bez DPH
1,00 € s DPH
nábytkové kovanie - 26.08 Koľajnica INDECO OC dvojradová vrchná buk
26.08 Koľajnica INDECO OC dvojradová vrchná buk

6,33 € bez DPH
7,60 € s DPH

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky 

pre kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu www.nabykov.sk


 

Všeobecné ustanovenia

Zmluvné strany

Predávajúci
Názov:      NABYKOV, s.r.o.
Sídlo:         Stará Vajnorská 21, 831 04  Bratislava, Slovenská republika
IČO:           46 886 222
DIČ:           2023656844
IČ DPH:    SK2023656844

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 85667/B

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava
Číslo účtu:  3127248357/0200

IBAN: SK09 0200 0000 0031 2724 8357

SWIFT kód: SUBASKBX

 

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj,  Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/ 58272 172-3; 02/58272 104 
fax. č.: 02/ 58272 170
e-mail:
lubica.petiova@soi.sk, anna.dubekova@soi.sk

(ďalej len „predávajúci“ v príslušnom gramatickom tvare)
 

 • Kupujúci
  Nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu môžu uskutočňovať fyzické osoby aj právnické osoby bez ohľadu na právnu formu, zaregistrované v databáze elektronického obchodu prevádzkovaného predávajúcim (ďalej len „kupujúci“ v príslušnom gramatickom tvare) a umiestneného na internetovej adrese www.nabykov.sk (ďalej len „elektronický obchod“ v príslušnom gramatickom tvare).
  Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim – fyzickou osobou (spotrebiteľom) sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z.z .o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji ako aj zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP") upravujúcimi podrobnosti pri uzatváraní a realizácii kúpnych zmlúv. 
  Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom (t.j. je podnikateľom v zmysle §2, ods. (2) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník), výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.
   


1.2. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy (dašej len „kúpna zmluva“ alebo „zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare) uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Na to, aby bolo kupujúcemu umožnené nakupovať v elektronickom obchode, musí byť vždy najskôr zaregistrovaný v databáze elektronického obchodu.

1.3. Predmetom je kúpa a predaj tovaru prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho.

1.4. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy uzavreté na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorý prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný v elektronickom obchode kupujúcemu a na všetky vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim, ktoré vznikli pri uzatváraní kúpnej zmluvy a pri reklamácii tovaru.

1.5. Pokiaľ sú tieto Všeobecné obchodné podmienky v nesúlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami kupujúceho, zmluvné strany sa dohodli, že Všeobecné obchodné podmienky predávajúceho majú prednosť.

1.6. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, majú ustanovenia kúpnej zmluvy prednosť pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.7. Tovarom v elektronickom obchode predávajúceho sú produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke spoločnosti NABYKOV, s.r.o. pre nákup prostredníctvom internetovej stránky www.nabykov.sk. Tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho je tovar, ktorý bol špeciálne objednaný od dodávateľa predávajúceho pre konkrétneho kupujúceho na základe špecifikácie danej kupujúcim a za ktorý bola predávajúcim požadovaná finančná záloha prostredníctvom zálohovej faktúry. Predávajúci negarantuje okamžitú dostupnosť všetkých tovarov prezentovaných v elektronickom obchode. Dostupnosť a dodacia lehota konkrétneho tovaru bude špecifikovaná v potvrdení objednávky predávajúcim doručenom kupujúcemu emailom.


2. Objednávka, spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy


2.1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy. Kupujúci môže zaslať objednávku najmä prostredníctvom vyplneného formulára na internetovej stránke predávajúceho, ale aj vo forme telefonickej, resp. emailovej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len „objednávka“ v príslušnom gramatickom tvare).

2.2. Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných v registračnom formulári v elektronickom obchode. Každá objednávka musí obsahovať názov, obchodné meno spoločnosti, meno kontaktnej osoby, resp. meno, priezvisko kupujúceho, ak ide o fyzickú osobu, fakturačnú a dodaciu adresu, telefónne číslo, emailovú adresu, IČO, DIČ, IČ DPH, ak je kupujúci platiteľom DPH, objednávací kód a názov tovaru, počet kusov, cenu, dátum vystavenia objednávky, spôsob úhrady a spôsob dopravy alebo prevzatia tovaru.
 
2.3. Záväzné akceptovanie objednávky nastane po overení dostupnosti, termínu dodania tovaru, resp. prípadnej zálohovej platby požadovanej predávajúcim. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

2.4. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve, špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru alebo iných službách, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje.

2.5. Predávajúci je oprávnený aj v prípade objednávky tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho vyžiadať od kupujúceho zálohu v dohodnutej výške. Kupujúci v takomto prípade nemôže odstúpiť od uzavretej zmluvy. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške poskytnutej zálohy za bezdôvodné neprevzatie tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho. Zaplatením zmluvnej pokuty sa kupujúci nezbavuje povinnosti zaplatiť kúpnu cenu v plnej výške.

2.6. Kupujúci môže stornovať rozpracovanú a ešte záväzne neakceptovanú objednávku v elektronickom obchode tak, že príslušnú položku, resp. všetky položky objednávky vymaže v nákupnom vozíku elektronického obchodu.

2.7. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň zaslania záväznej akceptácie objednávky predávajúcim a to v prípade, že tovar ešte nebol predávajúcim expedovaný kupujúcemu. Objednávku je možné stornovať iba písomnou formou (emailom alebo poštou). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou (emailom alebo poštou). Predávajúci môže upraviť možnosť stornovať objednávku podľa svojho uváženia, pokiaľ je to výhodnejšie pre kupujúceho v porovnaní so znením v tomto bode.


3. Práva a povinnosti zmluvných strán


3.1. Práva a povinnosti predávajúceho

3.1.1. Predávajúci je povinný dodať na základe záväznej akceptácie objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu, zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal  platné právne predpisy SR. Ďalej je predávajúci povinný odovzdať najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektonickej forme všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru.

3.1.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3.2. Práva a povinnosti kupujúceho

3.2.1. Kupujúci je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru, nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho. Kupujúci je povinný potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

3.2.2. Kupujúci má právo na dodanie v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznej akceptácii objednávky.


4. Dodacie podmienky


4.1. Predávajúci je povinný splniť objednávku kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom a dodať mu tovar v lehote uvedenej v záväznej akceptácii objednávky. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, predávajúci je povinný objednávku kupujúceho – spotrebiteľa splniť do 30 dní od jej doručenia. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak hrozí omeškanie dodania tovaru v dôsledku nepredvídateľných okolností nezavinených dodávateľom (napr. živelné udalosti, nedodržanie lehoty dodávky od výrobcu, zahraničného dodávateľa, oneskorenie alebo zlyhanie dopravy a pod.), je dodávateľ povinný bezodkladne informovať kupujúceho o tejto skutočnosti a dohodnúť s ním náhradnú (predĺženú) lehotu dodania tovaru. Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať spotrebiteľovi, aplikujú sa príslušné ust. § 13 z. č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji. V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme v lehote uvedenej v kúpnej zmluve, resp. v záväznej akceptácii objednávky, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu skladné vo výške 20 eur za každý deň uskladnenia tovaru. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný prevziať tovar, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní dohodnutého tovaru tretej osobe sa záloha za dohodnutý tovar zaplatená kupujúcim započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu.

4.2. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.

4.3. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnené v elektronickom obchode sú nezáväznými údajmi.

4.4. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v záväznej akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

4.5. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť,  aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti  na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a skladné vo výške uvedenej v bode 4.1. týchto Všeobecných obchodných podmienok. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu prvému prepravcovi alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

4.6. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho zaplatením kúpnej sumy v plnej výške. Do nadobudnutia vlastníckeho práva kupujúcim, má kupujúci k prevzatému tovaru všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný tovar na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho. Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení záväzkov dodávateľa majú uvádzané termíny dodávok v elektronickom obchode orientačný charakter.
 
4.7. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal hneď po prevzatí. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam - reklamáciu o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorú potvrdí dopravca.  Predávajúci neakceptuje reklamácie tovaru, ktorý je evidentne poškodený prepravou.

4.8. Pokiaľ sa kupujúci s predávajúcim nedohodli inak, resp. nie je vyššie uvedené inak, dodacia doba na tovar ponúkaný v elektronickom obchode je do 7dní od záväznej akceptácie objednávky predávajúcim.

4.9. Spôsob platby a dopravy

Spôsob platby - objednávky z nášho internetového obchodu je možné uhradiť nesledujúcimi spôsobmi:

 • Platba v hotovosti – za tovar zaplatíte pri jeho prevzatí na našej adrese. Tento spôsob využite, ak si vyberiete možnosť vyzdvihnutia tovaru osobne.
 • Platba dobierkou – celkovú sumu za tovar uhradíte až pri preberaní zásielky.
 • Zálohová platba – tovar odošleme po pripísaní peňazí na náš účet alebo po zaslaní potvrdenia o prevode t.j. výpisu z internetbankingu alebo oskenovaného potvrdenia z banky
   

Spôsob a cena dopravy - Objednaný tovar doručujeme nasledovnými spôsobmi do Slovenskej a Českej republiky:

 • Osobný odber
  • tovar je možné odobrať osobne v predajni na adrese : NABYKOV, s.r.o. -   Stará Vajnorská 21, 831 04 Bratislava, Slovensko počas otváracích hodín: pondelok-štvrtok 8 – 16,30 hod., Piatok 8 – 15,30 hod.
  • po skompletizovaní Vašej objednávky Vás informujeme, kedy si môžete vyzdvihnúť Váš objednaný tovar na našej adrese počas otváracích hodín
  • tovar bude pre Vás pripravený po dobu 4 pracovných dní, následne bude objednávka stornovaná
 • Kuriérom
     • tento spôsob dopravy je zabezpečený spoločnosťou Slovenský doručovací systém, s.r.o. (SDS) alebo TOPTRANS EU, a.s. (prípadne inou vo výnimočných prípadoch)
     • cena dopravy sa vypočítava automaticky (v cene je započítaná aj prípadna zľava podľa tabuľky nižšie), zobrazuje sa pri výbere spôsobu dopravy a je za celú objednávku, cena sa odvíja od hmotnosti objednaného tovaru, adresy doručenia a sumy faktúry bez DPH (viď. zľava z ceny dopravy). 
     • tovar Vám zašleme ihneď po skompletizovaní na adresu, ktorú ste uviedli ako dodaciu adresu v objednávke.
 • Po dohode je možná platba vopred prostredníctvom bankového prevodu. Tovar bude odoslaný až po pripísaní finančných prostriedkov na náš účet.
 • Pri nadrozmerných zásielkach je stanovená cena individuálne telefonicky s objednávateľom.
Počas niekoľkých rokov sme nezvyšovali cenu za prepravné cez kuriéra, avšak musíme k tomuto kroku pristúpiť vzhľadom na zdražovanie nákladov zo všetkých strán pri procese vybavenia Vašej objednávky.

Veríme, že oceníte našu neustálu snahu o bezproblémové doručenie Vašich objednávok, medzi ktoré patrí napríklad viacnásobné balenie profilov (aj do sololitu..) a snahu o 100% dodržanie dodacích termínov do 24/48 hodín.

 

Ďakujeme za Vaše pochopenie a veríme, že nám ostanete verní!

 

 

Od 1. 2. 2020 sa navyšuje hranica pre minimálne prepravné na 6 € bez DPH pri objednávke nad 250 € bez DPH.
Tiež sa menia sadzby pre prepravné podľa hmotnosti pre objednávky menšie ako 250 € bez DPH a to nasledovne:

do 0,5 kg                       -  7,- € bez DPH

od 0,51 do 5 kg           -  8,- € bez DPH

od 5,01 do 30 kg         - 10,- € bez DPH

od 30,01  do 50 kg      - 15,- € bez DPH

od 50,01 do 75 kg       - 20,- € bez DPH

od 75,01 do 100 kg     - 23,- € bez DPH

od 100,01 do 150 kg  - 31,- € bez DPH

od 150,01 do 200 kg  - 38,- € bez DPH

od 200,01 do 250 kg  - 43,- € bez DPH

nad 250,01 kg - individuálne.

 • Rozvoz našim autom - viac info TU 

 

Ostatné informácie
•  doba spracovania prijatej objednávky je 48 hodín
•  po spracovaní prijatej objednávky bude tovar doručený od 1 do 3 pracovných dní
•  v prípade vyčerpania skladových zásob bude táto skutočnosť oznámená zákazníkovi mailom prípadne telefonicky a objednávka nedodaného tovaru bude stornovaná
•  v prípade ak kupujúci nedodaný tovar, ktorý bol stornovaný na základe vyčerpania skladových zásob potrebuje, je nutné vytvoriť novú objednávku


5. Kúpna cena


5.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase  uzatvorenia  kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru, prípadne iných, s doručením súvisiacich nákladov (ďalej len „kúpna cena“) formou:
a) hotovostnej platby pri osobnom odbere tovaru,
b) dobierkou pri doprave cez kuriérsku spoločnosť alebo
c) inou, medzi kupujúcim a predávajúcim písomne dohodnutou formou.

5.2. Dohodnuté ceny sú záväzné v rámci dohodnutej odbernej lehoty. Predávajúci si však vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny ešte nevyprodukovaného, ale objednaného tovaru, v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru, resp. v prípade pohybu výmenných kurzov o viac ako 10%.

5.3. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu  kúpnu cenu za dohodnutý tovar najneskôr pri prevzatí tovaru. V prípade, ak kupujúci zaplatí za tovar predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

5.4. V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy pred zaplatením celej kúpnej ceny, zmluvné strany sa dohodli, že zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej  zmluvy a zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť  predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve  nie je dohodnuté inak.
Odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy sa riadi ustanoveniami § 12 z. č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

5.5. Pokiaľ sú uvedené v katalógoch predávajúceho zľavy, rabaty alebo iné cenové zvýhodnenia, nevzniká na ne, resp. ich výšku, právny nárok. Toto platí aj pre už niekedy poskytnuté špeciálne rabaty, množstevné rabaty alebo akciové ceny. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek v závislosti od nákladovej štruktúry meniť ceny a rabaty.

5.6. Kúpna cena je splatná ihneď. V prípade neuhradenia kúpnej ceny do 14 dní od dodania tovaru má predávajúci právo uplatniť úrok z meškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania s platbou.


6. Reklamačný poriadok

REKLAMÁCIU môžete po prihlásení sa na e-shop vyplniť TU. Vytlačené PDF odošlite na náš email alebo pošlite poštou resp. prineste osobne na predajňu. Takisto nás prosím informujte o spôsobe doručenia tovaru. Tovar neposielajte na dobierku, zásielka nebude prevzatá!


6.1. Všeobecné ustanovenia

6.1.1. Predávajúci je povinný kupujúcemu dodať tovar, odovzdať doklady, ktoré sa na tovar vzťahujú a umožniť kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke práva k tovaru.

6.1.2. Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení ako určuje kúpna zmluva a musí ho zabaliť alebo vybaviť na prepravu vhodným spôsobom a odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie tovaru.

6.1.3. Kupujúci nadobudne vlastnícke práva k tovaru, len čo za tovar zaplatí.

6.1.4. Podstatné porušenie zmluvy zo strany predávajúceho predpokladá, že predávajúci v čase uzavretia zmluvy vedel alebo v tomto čase s prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá, bolo rozumné predvídať, že druhá strana nebude mať záujem na plnení predávajúceho pri takomto porušení zmluvy. Ak nie sú tieto kritériá podstatného porušenia zmluvy splnené, ide o nepodstatné porušenie. V pochybnostiach sa predpokladá, že porušenie zmluvy je nepodstatné.

6.1.5. Škodou na veci sa rozumie strata, zničenie, poškodenie alebo znehodnotenie veci bez ohľadu na to, z akých príčin k nim došlo.

6.1.6. V prípade nákupu tovaru kupujúcim, ktorý nie je podnikateľom v zmysle §2, ods. (2) Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, t.j. spotrebiteľom, takýto kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“ v príslušnom gramatickom tvare).

6.2. Nebezpečenstvo škody na tovare

6.2.1. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.

6.2.2. Ak je predávajúci podľa zmluvy povinný odovzdať tovar dopravcovi v určitom mieste na prepravu tovaru kupujúcemu, prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na tovare jeho odovzdaním dopravcovi v tomto mieste.

6.2.3. Ak kúpna zmluva zahŕňa povinnosť predávajúceho odoslať tovar, ale predávajúci nie je povinný odovzdať tovar dopravcovi v určitom mieste, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, keď sa tovar odovzdá prvému dopravcovi na prepravu do miesta určenia.

6.2.4. Škoda na tovare, ktorá vznikla po prechode jej nebezpečenstva na kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, ibaže ku škode na tovare došlo v dôsledku porušenia povinnosti predávajúceho. Tieto účinky nenastanú, ak kupujúci využil svoje právo požadovať dodanie náhradného tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť.

6.3. Vady tovaru

6.3.1. Ak predávajúci poruší svoju povinnosť podľa bodu 6.1.2. tohto reklamačného poriadku, má tovar vady. Za vady tovaru sa považuje aj dodanie iného tovaru než určuje zmluva a vady v dokladoch potrebných na užívanie tovaru.

6.3.2. Ak z prepravného dokladu, dokladu o odovzdaní tovaru alebo z vyhlásenia predávajúceho vyplýva, že dodáva tovar v menšom množstve alebo len časť tovaru, nevzťahujú sa na chýbajúci tovar ustanovenia o vadách tovaru.

6.3.3. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých kupujúci v čase uzavretia kúpnej zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzatvorila, musel vedieť, ibaže sa vady týkajú vlastností tovaru, ktoré mal mať podľa zmluvy.

6.3.4. Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Povinnosti predávajúceho vyplývajúce zo záruky za akosť tým nie sú dotknuté.

6.3.5. Predávajúci zodpovedá takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po tejto dobe, ak je spôsobená porušením jeho povinností.

6.4. Záruka za akosť

6.4.1. Zárukou za akosť tovaru preberá predávajúci písomne záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na dohodnutý, inak na obvyklý účel alebo že si zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti.

6.4.2. Prevzatie záväzku za záruky vyplýva zo zmluvy alebo záručného listu.

6.4.3. V prípade, že predávajúci poskytne na tovar záručnú dobu, tá začína plynúť odo dňa dodania tovaru, ak zo zmluvy alebo záručného listu nevyplýva niečo iné. Ak je predávajúci povinný odoslať tovar, plynie záručná doba odo dňa dôjdenia tovaru do miesta určenia.

6.4.4. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci.

6.4.5. Zodpovednosť predávajúceho za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich predávajúci alebo osoby, s pomocou ktorých predávajúci plnil svoj záväzok.

6.4.6. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
- nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru
- neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru
- uplynutím záručnej doby tovaru
- mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim
- používaním tovaru v podmienkach, ktoré  neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu
- neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar
- poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, obsluhou alebo používaním  v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými  zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR
- poškodením tovaru neodvrátiteľnými  a/alebo nepredvídateľnými udalosťami
- poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením
- neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci
- zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

6.5. Povinnosti kupujúceho

6.5.1. Kupujúci je povinný prezrieť si tovar podľa možností čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare, pričom sa prihliadne na povahu tovaru.

6.5.2. Ak je tovar predávajúcemu odosielaný môže sa prehliadka odložiť až do doby, keď je tovar dopravený do miesta určenia.

6.5.3. Ak kupujúci tovar neprezrie alebo nezariadil, aby sa prevzal v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare.

6.6. Reklamácia vád

6.6.1. Kupujúci je povinný podať správu predávajúcemu o vadách tovaru bez zbytočného odkladu, po tom, čo: a) kupujúci vady zistil b) kupujúci pri vynaložení odbornej starostlivosti mal vady zistiť pri prehliadke, ktorú je povinný uskutočniť.

6.6.2. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu tak, že vyplní elektronický formulár na uplatnenie reklamácie umiestnený v elektronickom obchode (ďalej aj ako „formulár“ alebo „oznámenie vád“ v príslušnom gramatickom tvare).  Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Vytlačený reklamačný formulár zároveň priloží kupujúci k reklamovanému tovaru. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
 

a) kompletné vyplnenie formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu
b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu.Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu a ktorý je pevne zabudovaný, začína dňom, kedy sú splnené všetky tieto podmienky:
 

a) kompletné vyplnenie formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu
b) vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru treťou osobou určenou predávajúcim, resp. zaslanie fotodokumentácie spolu s formulárom.
 

Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla predávajúceho, ak predávajúci alebo určená osoba neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo určenej osobe).

6.6.3. V prípade nákupu tovaru kupujúcim, ktorý nie je podnikateľom v zmysle §2, ods. (2) Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, t.j. spotrebiteľom a takýto kupujúci by reklamoval vady tovaru, môže sa kupujúci rozhodnúť, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje. Predávajúci alebo určená osoba je povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má takýto kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

6.7. Nároky z vád tovaru pri podstatnom porušení zmluvy.

6.7.1. Ak je dodaním tovaru s vadami porušená zmluva podstatným spôsobom, môže kupujúci: a) požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru, b) požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné, c) požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo d) odstúpiť od zmluvy.

6.7.2. Voľba medzi týmito nárokmi z vád tovaru patrí kupujúcemu len, ak ju oznámi predávajúcemu vo včas zaslanom oznámení vád alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení. Uplatnený nárok nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho. V opačnom prípade má nároky z vád tovaru ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

6.7.3. Ak sa však ukáže, že vady tovaru sú neopraviteľné alebo že s ich opravou by boli spojené neprimerané náklady môže kupujúci požadovať dodanie náhradného tovaru, ak o to predávajúceho požiada bez zbytočného odkladu po tom, čo mu predávajúci oznámil túto skutočnosť.

6.7.4. Ak predávajúci neodstráni vady tovaru v primeranej dodatočnej lehote alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, môže kupujúci odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.

6.7.5. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný obdobný tovar s porovnateľnými technickými parametrami.
6.8. Nároky z vád pri nepodstatnom porušení zmluvy

6.8.1. Ak je dodaním tovaru s vadami zmluva porušená nepodstatným spôsobom, môže kupujúci požadovať: a) dodanie chýbajúceho tovaru a odstránenie ostatných vád tovaru b) zľavu z kúpnej ceny

6.8.2. Ak kupujúci požaduje ostránenie vád tovaru, nemôže pred uplynutím dodatočnej primeranej lehoty na odstránenie vád uplatniť iné nároky z vád tovaru, okrem nároku na náhradu škody.

6.8.3. Ak predávajúci neodstráni vady tovaru v tejto lehote môže kupujúci uplatniť nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť, na čo však musí predávajúceho vopred upozorniť.

6.8.4. Pokiaľ kupujúci neuplatní nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy podľa predchádzajúceho odseku, je predávajúci povinný dodať chýbajúci tovar. Ostatné vady je povinný odstrániť podľa svojej voľby opravou tovaru alebo dodaním náhradného tovaru, zvoleným spôsobom odstránenia vád však nesmie spôsobiť kupujúcemu vynaloženie neprimeraných nákladov.

6.8.5. Pri dodaní náhradného tovaru je predávajúci oprávnený požadovať, aby mu na jeho náklady kupujúci vrátil vymieňaný tovar v stave, v akom mu ho dodal.

6.8.6. Nárok na zľavu z kúpnej ceny zodpovedá rozdielu medzi hodnotou, ktorú by mal mať tovar bez vád a hodnotu, ktorú mal mať tovar dodaný s vadami, pričom pre určenie hodnôt je rozhodujúci čas, v ktorom sa malo uskutočniť riadne plnenie.

6.9. Osobitné ustanovenia o účinkoch odstúpenia od zmluvy

6.9.1. Kupujúci nemôže od zmluvy odstúpiť, ak vady včas neoznámil predávajúcemu.

6.9.2. Účinky odstúpenia od zmluvy nevzniknú alebo zaniknú, ak kupujúci nemôže vrátiť tovar v stave, v akom ho dostal. Toto však neplatí, ak: a) nemožnosť vrátenia tovaru v stave tam uvedenom nie je spôsobené konaním alebo opomenutím kupujúceho, alebo b) k zmene stavu tovaru došlo v dôsledku prehliadky riadne vykonanej za účelom zistenia vád tovaru, c) pred objavením vád kupujúci tovar alebo jeho časť predal, alebo tovar úplne alebo sčasti spotreboval alebo ho pozmenil pri jeho obvyklom použití.

6.9.3. V prípade uvedenom v bode 6.9.2. c) je kupujúci povinný vrátiť nepredaný alebo nespotrebovaný tovar alebo pozmenený tovar a poskytnúť predávajúcemu náhradu do výšky, v ktorej mal z uvedeného použitia prospech.

6.9.4. V prípade nákupu tovaru kupujúcim, ktorý nie je podnikateľom v zmysle §2, ods. (2) Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, t.j. spotrebiteľom, takýto kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust.§ 10 zákona  č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

6.9.5. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve.

6.9.6. V prípade  nákupu tovaru kupujúcim, ktorý nie je podnikateľom v zmysle §2, ods. (2) Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, t.j. spotrebiteľom, takýto kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu. Náklady na vrátenie tovaru znáša sám kupujúci, ktorý je povinný  zaslať nepoškodený tovar na adresu spoločnosti ako zásielku s poistením  proti škodám spôsobeným prepravou tovaru (nie dobierkou).

6.9.7. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:
- poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
- predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť
- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti  nemožno vrátiť.

7. Osobné údaje a ich ochrana

7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je fyzickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

7.2 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je právnickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH (ak mu bolo pridelené), číslo telefónu a e-mailovú adresu.

7.3 Kupujúci, ktorý sa v rámci internetového obchodu zaregistroval, si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti Informácia o účte.

7.4 Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“), predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v rámci predzmluvných vzťahov s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

7.5 V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže predávajúci po doručení objednaného tovaru, resp. služby kupujúcemu, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje kupujúceho aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu kupujúceho informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.

7.6 Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

7.7 Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s čl. 5 ods.1 písm. a) a písm. b) Nariadenia, bude osobné údaje kupujúceho získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.

7.8 Predávajúci vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v týchto obchodných a reklamačných podmienkach bude získavať osobné údaje kupujúceho vždy osobitne na adekvátnom právnom základe a zároveň zabezpečí, že sa tieto osobné údaje budú spracúvať a využívať výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iný účel alebo na účel plnenia kúpnej zmluvy.

7.9 Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:
a) svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných podmienok preukazujúce totožnosť predávajúceho,
b) kontaktné údaje predávajúceho, resp. zodpovednej osoby predávajúceho,
c) účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a právny základ spracúvania osobných údajov,
d) že požadované osobné údaje na účely uzavretia kúpnej zmluvy a riadneho vybavenia a doručenia objednávky je kupujúci povinný poskytnúť,
e) ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods.1 písm. f), že oprávneným záujmom, ktorý predávajúci sleduje, je priamy marketing,
f) identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar, resp. identifikačné údaje iných príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov ak existujú,
g) dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,

7.10 Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Nariadeniu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

7.11 Predávajúci v súlade s Nariadením poskytuje kupujúcemu, ktorého údaje spracúva, nasledujúce informácie:
a) totožnosť a kontaktné údaje predávajúceho a v príslušných prípadoch zástupcu predávajúceho,
b) kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby,
c) účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania,
d) ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods. 1 písm. f), oprávnené záujmy, ktoré sleduje predávajúci alebo tretia strana,
e) okruh príjemcov, alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú,
f) v relevantnom prípade informáciu o tom, že predávajúci zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii,
g) dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,
h) informácie o existencii práva požadovať od predávajúceho prístup k jeho osobným údajom a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu ako aj práva na prenosnosť údajov,
i) právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
j) informácie o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je kupujúci povinný poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov,
k) existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania;
Kupujúci má právo získať od predávajúceho kópiu osobných údajov, ktoré sa spracovávajú a k nej má právo získať aj všetky vyššie uvedené informácie. Za akékoľvek ďalšie kópie o ktoré kupujúci požiada môže predávajúci &u

Pokračovať